Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

CẢ NĂM ĐIỀU TRỊ KHÔNG BẰNG 10 GÓI THUỐC ĐẮP CHÂNMột năm điều trị, thuốc vào người thành trai sạn. Quay trở lại bài thuốc gia truyền đắp chân phòng chống đột quị não.